Privacybeleid

Inleiding

Om producten en diensten te kunnen leveren aan natuurlijke personen verwerkt Mylène Siegers Fotografie persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet-en regelgeving.
De AVG schrijft voor dat Mylène Siegers Fotografie inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen. Mylène Siegers Fotografie zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

Verantwoordelijke

De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is: Mylène Siegers Fotografie, Adres: op aanvraag verkrijgbaar, contact@mylenesiegers.nl, KvK Den Haag 27248576 gebruiker van de handelsnaam Mylène Siegers Fotografie

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Mylène Siegers Fotografie verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Algemene persoonsgegevens:

– achternaam

– voornamen

– geslacht

– adres

– telefoonnummer

– e-mailadres

– domeinnaam

– bankrekeningnummer

– klantnummer

– factuurnummer

Verwerkingsgrond

Mylène Siegers Fotografie verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien

a. de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;

b. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Mylène Siegers Fotografie met betrokkene heeft gesloten;

c. Mylène Siegers Fotografie een wettelijke verplichting dient na te komen

d. een gerechtvaardigd belang van Mylène Siegers Fotografie, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Mylène Siegers Fotografie aan betrokkene.

Verwerkingsdoel

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

– uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene;

– facturatie

– afleveren producten (foto’s, ander (fotografisch) materiaal) of diensten

– informatie over wijzigen producten en diensten

– marketing, promotie, versturen nieuwsbrieven

– telefonisch contact, e-mailcontact

– uitvoering wettelijke verplichtingen

Geautomatiseerde verwerkingen

Gegevens na totstandkoming van een zakelijke overeenkomst zijn opgenomen in een digitaal adresboek dat gehost is bij Apple.

Bij inschrijving op de nieuwsbrief worden de verstrekte gegevens door het programma MailChimp gekoppeld aan de website www.mylenesiegers.nl en het e-mailadres contact@mylenesiegers.nl om ervoor te zorgen dat betrokkene de nieuwsbrief ontvangt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Mylène Siegers Fotografie verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mylène Siegers Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaarduur van persoonsgegevens

Mylène Siegers Fotografie zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

– Wettelijke grondslag: Mylène Siegers Fotografiehoudt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

– Marketingdoeleinden: 5 jaar

– Verzenden nieuwsbrief en/of reclame: 5 jaar

– Telefonisch contact: 10 jaar

Gebruik van cookies op website 

Mylène Siegers Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website

optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Beveiliging van de door Mylène Siegers Fotografie vastgelegde persoonsgegevens 

Mylène Siegers Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Mylène Siegers.

Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Mylène Siegers Fotografie onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. Mylène Siegers Fotografie meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Mylène Siegers Fotografie onverwijld contact op met deze betrokkenen.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht 

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Mylène Siegers Fotografie. Klik hier voor de contactgegevens.

Intrekken toestemming 

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Mylène Siegers Fotografie schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid).

Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een modelovereenkomst en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.

Overeenkomst in lijn met het door DuPho verstrekte model.